Úspěšná obec

Budeme usilovat:

V oblasti hospodaření a správy obce:

 • Podrobení struktury rozpočtu diskusi a navržení změn, které povedou k jeho vyšší efektivnosti.
 • Hledání způsobů k navýšení příjmů obce se zaměřením na čerpání všech dotačních titulů včetně evropských fondů.
 • Zvýšení příspěvku na provozní výdaje školy a školky a pomoc se zefektivněním jejich hospodaření.
 • Motivování podnikatelů, kteří zde mají bydliště, k přesunu sídla firmy, či místa podnikání do naší obce.
 • Motivování podnikatelů, kteří zde mají místo podnikání, k užší spolupráci s obcí.
 • Vypracování strategie hospodaření, vytyčení krátkodobých i dlouhodobých cílů. K jejich dosažení podřídíme svou činnost a úsilí.
 • Zrevidování využívání obecního majetku a prosazení jeho zefektivnění.
 • Větší systematické zapojení výborů obce. Stanovení povinnosti předsedů výborů svolávat výbor pravidelně, v případě, kdy tak neučiní, by měl mít možnost svolat výbor starosta obce.

 

V oblasti územního plánu a výstavby:

 • Dokončení vodovodu budovaného prostřednictvím projektu Region Jih, a to až na Žernovku.
 • Zahájení výstavby další čističky odpadních vod a k tomu navazující výstavbu kanalizace.
 • Prosazení zpracování a poté dodržení územní studie zastavěnosti obce.
 • Prosazování, aby výstavba bytových domů byla minimalizována. Jsme proti výstavbě těchto domů na území našich obcí.
 • Zajištění, aby stavební projekty financované či spolufinancované obcí měly jednotný ráz.
 • Vypracování koncepce oprav a nových povrchů místních komunikací se zřetelem i na odlehlejší části obce a nově vznikající zástavbu.

 

V oblasti turistického ruchu:

 • Vyhodnocení možnosti zřízení turistického informačního centra
 • Zprostředkujeme informace o akcích pořádaných v okolí a nabídneme součinnost ostatním obcím při pořádání společných podniků

Vytváření podmínek pro individuální aktivity a podpora pořádání koncertů, trhů i dalších akcí, aby se Mukařov stal vyhledávaným místem a cílem pro víkendovou relaxaci.