VOLEBNÍ PROGRAM

Vážení spoluobčané,

dokument, který se vám dostal do rukou, má za cíl zhodnotit uplynulé čtyři roky činnosti vedení obce Mukařov a vytyčit si cíle pro další volební období i pro delší časový horizont.

V uplynulých letech došlo k velmi výraznému posunu záležitostí, které jsme chtěli dlouhodobě prosadit. Obci se relativně dařilo a myslíme si, že je to vidět. I tak je stále co zlepšovat a pracovat na tom, aby se nám všem v Mukařově, Srbíně a Žernovce dobře žilo.

V našem programu zaměřujeme zejména na těchto šest oblastí:

1. Úspěšná obec

V uplynulých letech došlo díky novele zákona o rozpočtovém určení daní, který byl prosazen za pravostředé vlády s účastí TOP 09, k navýšení příjmů obce. Díky tomu se podařilo realizovat celou řadu investičně náročných projektů, jako je přístavba školy a školky, budování vodovodního řádu z vodní nádrže Švihov (Želivka) a konečně také některé opravy povrchů vozovek spadajících do správy obce. ALE:

 • Stav cest v zastavěných lokalitách a silnic je stále neuspokojivý.
 • Nedostatečná je vymahatelnost závazků občanů plynoucích z vyhlášek (např. poplatky za psy, odvoz odpadů).
 • Dlouhodobě se nedaří vyřešit nepořádek kolem nádob na separovaný odpad.
 • Obecní úřad má omezené úřední hodiny a jeho komunikace s občany má své rezervy.

 

Proto budeme usilovat:

V oblasti hospodaření a správy obce:

 • Podrobení struktury rozpočtu diskusi a navržení změn, které povedou k jeho vyšší efektivnosti.
 • Hledání způsobů k navýšení příjmů obce se zaměřením na čerpání všech dotačních titulů včetně evropských fondů.
 • Motivování podnikatelů, kteří zde mají bydliště, k přesunu sídla firmy, či místa podnikání do naší obce.
 • Motivování podnikatelů, kteří zde mají místo podnikání, k užší spolupráci s obcí.
 • Vypracování strategie hospodaření, vytyčení krátkodobých i dlouhodobých cílů. K jejich dosažení podřídíme svou činnost a úsilí.
 • Zrevidování využívání obecního majetku a prosazení jeho zefektivnění.
 • Větší systematické zapojení výborů obce. Stanovení povinnosti předsedů výborů svolávat výbor pravidelně, v případě, kdy tak neučiní, by měl mít možnost svolat výbor starosta obce.

V oblasti územního plánu a výstavby:

 • Dokončení vodovodu budovaného prostřednictvím projektu Region Jih, a to až na Žernovku.
 • Zahájení výstavby další čističky odpadních vod a k tomu navazující výstavbu kanalizace.
 • Prosazení zpracování a poté dodržení územní studie zastavěnosti obce.
 • Prosazování, aby výstavba bytových domů byla minimalizována. Jsme proti výstavbě těchto domů na území našich obcí.
 • Zajištění, aby stavební projekty financované či spolufinancované obcí měly jednotný ráz.
 • Vypracování koncepce oprav a nových povrchů místních komunikací se zřetelem i na odlehlejší části obce a nově vznikající zástavbu.

 

V oblasti turistického ruchu:

 • Vyhodnocení možnosti zřízení turistického informačního centra
 • Zprostředkujeme informace o akcích pořádaných v okolí a nabídneme součinnost ostatním obcím při pořádání společných podniků
 • Vytváření podmínek pro individuální aktivity a podpora pořádání koncertů, trhů i dalších akcí, aby se Mukařov stal vyhledávaným místem a cílem pro víkendovou relaxaci.

2. Bezpečná obec

V posledních letech došlo v oblasti bezpečnosti k mírným posunům. Na řadě přechodů se vybudovalo osvětlení, na několika místech došlo k instalaci informativních radarů pro řidiče. ALE:

 • U instalovaných technických prostředků (např. radary) nedochází k jejich optimální údržbě. Minimálně jeden radar je dlouhodobě mimo provoz a druhý v noci zobrazuje nesprávné hodnoty. Je velká škoda, že když se do projektů investuje čas i peníze, nedochází poté k jejich optimální údržbě.
 • Řada míst je stále velmi nebezpečná pro pěší. Ať už se jedná o rychle projíždějící auta v úsecích bez chodníků, či o zrezivělá a trčící zábradlí na mostcích.
 • Při ranní špičce u školy a školky dochází k dopravním kolizím.
 • Stále nemáme hlavní tahy osazené úsekovým měřením rychlosti. Často tak dochází k překračování nejvyšší povolené rychlosti ze strany bezohledných řidičů.

 

Proto budeme usilovat o:

V oblasti bezpečnosti a dodržování pořádku:

 • Zřízení přestupkové komise tak, aby obec mohla některé správní delikty řešit sama a prostředky z pokut plynuly do rozpočtu obce. Z dlouhodobého hlediska budeme usilovat o zřízení pozice obecního strážníka, který bude s výhodou znalosti místních poměrů dohlížet jak na bezpečnostní rizika v obci, tak na dodržování pořádku.
 • Postupné odstranění či vynucení k odstranění černých skládek v okolí obce a přísné postihování vytváření nových skládek.
 • Zřízení jednosměrných průjezdů komunikací tam, kde to situace umožní a kde to přispěje k vyšší bezpečnosti.
 • Přísné a nekompromisní vystupování proti vandalismu.

 

Preventivní opatření

 • Budeme usilovat o vybudování osvětlení všech přechodů.
 • Na nejfrekventovanějších místech se zasadíme o instalaci dalších světelných prvků a zvýraznění přechodu tak, aby se minimalizovala případná nebezpečná situace.
 • Budeme prosazovat zvýšená bezpečnostní opatření v době cesty dětí do školy a zpět včetně dozorovaného přechodu pro chodce.
 • Budeme vyhledávat a ve spolupráci s majiteli odstraňovat potenciálně nebezpečné předměty (ploty, zdi apod.), které ohrožují bezpečné použití veřejné komunikace.
 • Budeme usilovat o rychlé posouzení stávajícího dopravního režimu uvnitř obce a následně provedeme jeho optimalizaci změnou dopravního značení.

 

3. Přátelská obec

I přes řadu přijatých opatření se domníváme, že v oblasti komunikace obce s občanem je mnoho míst, které se dají vylepšit. Například:

 • Úřední hodiny obecního úřadu nejsou dostatečné.
 • Webové stránky obce nejsou dostatečně přehledné a v řadě případů dochází k pozdnímu zveřejnění zásadních dokumentů (např. zápisů z jednání Zastupitelstva obce).
 • Řada informací má nepřesné formulace, občan tak může být zmaten a v některých případech se stává, že o zásadní věci se lze dozvědět pouze ze sociální sítě, čímž dochází k diskriminaci občanů, kteří je nepoužívají.

Proto budeme usilovat o:

V oblasti komunikace s občany:

 • Výraznou změnu úředních hodin obce.
 • Zřízení možnosti úhrady poplatků platebními kartami.
 • Přepracování webových stránek obce tak, aby byly přehlednější a zároveň integrovat i sociální sítě. Pověřená osoba obce pak bude přenášet důležité informace ze sociálních sítí a diskusního fóra do přehledné rubriky FAQ (otázky a odpovědi).
 • Vytvoření informačního systému pro občany obdobnému internetovému bankovnictví, kde bude moci řešit základní úkony sám bez návštěvy úřadu (změna poplatku za svoz odpadu, přihlášení/odhlášení psa apod.). V ideálním případě bychom tento systém propojili i se školou a školkou tak, aby měl občan v jednom systému i přehled např. o poplatcích za obědy, družinu, školné. Veškeré poplatky pak bude možno uhradit platební kartou.
 • Důležité vyhlášky a informace chceme zveřejňovat také formou samostatného letáku distribuovaného společně s Obecním zpravodajem. Stejně tak by měly být důležité informace trvale dostupné na úřední nástěnce.

 

V oblasti sociálních služeb:

 • I nadále budeme podporovat jakékoliv aktivity a instituce zaměřené na sociální oblast. Pokusíme se zajistit služby sociálního pracovníka, který základní potraviny rozveze na objednávku našim starším spoluobčanům přímo domů.
 • Chceme definovat sociální bydlení tak, aby byty v majetku obce byly přidělovány podle předem jasných a veřejných kritérií. Budeme se snažit prosadit výstavbu sociálních bytů za přispění státního fondu. Obecní bydlení by mělo být určené pro mladé rodiny, případně osoby prospěšné pro obec (učitelé, lékaři…).

 

4. Čistá obec

V minulosti došlo k řadě aktivit, které měly za cíl zlepšit životní prostředí v naší obci. Každoročně se na Den Země pořádá úklid obce, několikrát byla uskutečněna akce Úklid lesa. Podařilo se zřídit sběrný dvůr na ukládání bioodpadu. Některá stanoviště na separovaný odpad se začínají lehce měnit. ALE:

 • Stále se můžeme setkat s černými skládkami za hranicemi obce.
 • Stanoviště na separovaný odpad jsou často v nedobrém stavu.
 • Rekreační uživatelé mají k dispozici nádoby na směsný odpad pouze v některých měsících.
 • Sběrný dvůr bioodpadu má nevhodnou pracovní dobu.
 • Řada občanů vůbec neplatí za svoz komunálního odpadu.
 • Čekárny u zastávek autobusů jsou v odpuzujícím stavu

 

Proto budeme usilovat o:

 • Schválení nové a jasné vyhlášky o odpadech tak, aby měl každý majitel nemovitosti povinnost hradit poplatek za svoz komunálního odpadu. Pokud občan poplatek neuhradí, je nutné, aby jej obec vymáhala, protože odebrání nádoby je velmi nešťastné řešení a přispívá k vytváření černých skládek.
 • Vyřešení neutěšené situace některých prostranství s nádobami na tříděný odpad častějšími svozy těch komodit, které jsou nejvíce odkládány. Prostor chceme monitorovat kamerami a plánujeme instalaci informačních tabulí, jak správně odpad do nádob ukládat. Rozhodně podpoříme možnost umístění individuálních nádob na separovaný odpad jednotlivým občanům.
 • Vhodnou úpravu otevírací doby sběrného dvora.
 • Zajištění přístupnosti všech místních komunikací i v zimních měsících.
 • Podporu občanské aktivity s cílem zlepšit prostředí, ve kterém žijeme.
 • Sjednat vyčištění čekáren zastávek autobusů od výtvorů sprejerů, sjednat zkultivování čekáren a náklady na to prosadit do rozpočtu obce, zajistit pravidelnou údržbu.

5. Vzdělaná obec

V posledním období došlo k realizaci přístavby školky i školy, a to včetně školní jídelny. Jednalo se o investičně velmi náročné akce, které se zdařily. ALE:

 • Škola a školka jsou dlouhodobě provozně podfinancovány.
 • Kapacita školy se neustále navyšuje na úkor kvality prostředí pro výuku. Naše děti by si zasloužily více místa i pro mimoškolní aktivity.
 • Prostředí pro výuku tělesné výchovy (Sokolovna) je nevyhovující. Stále se zde bojuje s nečistotou i zastaralým vybavením.
 • Na kontejnerové přístavbě se začíná projevovat únava a navíc je toto řešení energeticky náročné.

Proto budeme usilovat o:

 • Zvýšení příspěvku na provozní výdaje školy a školky a pomoc se zefektivněním jejich hospodaření.
 • Vytvoření dlouhodobé koncepce školy a školky včetně pevně stanovených termínů dosažení jednotlivých cílů.
 • Vytvoření demografické studie s přihlédnutím na případný odliv žáků z jiných obcí v souvislosti s výstavnou vlastních školních zařízení.
 • Výstavbu nového sportoviště (tělocvičny).
 • Udržování sportovišť a dětských hřišť v co nejlepším stavu a jejich zajištění jejich bezpečnosti.
 • Pokračování v rozvoji školských zařízení i mimoškolních aktivit podle potřeb a počtu dětí.
 • Podporu rozvoje forem alternativní péče o předškolní děti, čímž doplníme stávající síť služeb.
 • Prostřednictvím školních i mimoškolních aktivit usilovat o posilování identity dorůstající generace, její pozitivní vztah k místu, kde žije, i k jeho historii.
 • Zaměření na zájmové činnosti dětí a mládeže. Obec vytvoří podmínky pro lidi pracující s mládeží ve volném čase a bude tyto aktivity podporovat.
 • Pomoci vedení školy a školky při finančním plánování a kalkulacích tak, aby docházelo k hospodárnějšímu nakládání s finančními prostředky.
 • Zlepšení technického stavu a vybavení sokolovny a dalších stávajících sportovních zařízení.
 • Podporu sportovních dnů i ostatních akcí pořádané místními organizacemi.

6. Kulturní obec

V oblasti kultury stále mírně zaostáváme za okolními obcemi. V minulosti došlo k realizaci řady zajímavých akcí, zejména pak Historických slavností. Došlo k otevření galerie i rozšíření obecní knihovny. ALE:

 • Obci chybí sál pro pořádání menších kulturních akcí.
 • Mukařovská pouť postrádá duchovní charakter.
 • O některých kulturních akcích a událostech se nedostatečně informuje.
 • Z dlouhodobého hlediska chyběla představa o vybudování přirozeného centra obce, urbanisticky promyšleného rozvoje a regulace výstavby. Stavby a rekonstrukce obecních budov musí probíhat ve spolupráci s architekty, aby vznikaly nejen technicky, ale i esteticky zvládnuté stavby.

Proto budeme podporovat:

 • Občanské spolky a sdružení pořádající kulturní akce včetně KKCM.
 • Nalezení řešení pro možnost pořádání akcí v zakrytém prostoru, které se nabízí ve spojení s případnou výstavbou nové tělocvičny či vybudování altánu v rámci plánované revitalizace návsi.
 • Dlouhodobé promyšlené plánování úprav a staveb obecních nemovitostí s ohledem na jejich trvalou estetickou a funkční hodnotu.
 • Kulturní akce pořádané obcí a ne pouze dobrovolníky.
 • Informovanost občanů o pořádaných akcích v našich obcích i v okolí. Větší spolupráce s okolními obcemi při pořádání větších kulturních událostí.
 • Zvyšování povědomí o historii obce, zveřejňování informací z kronik a zachycování vzpomínek pamětníků prostřednictvím obecního zpravodaje i samostatn