ZÁSADY

Při správě obce budeme vycházet z těchto obecných zásad:

Otevřená obec

aneb cesta k jednoduché a srozumitelné veřejné správě

 

Obecní úřady jsou zatíženy ohromným množství byrokracie a papírování, které je třeba zjednodušit a přizpůsobit na míru každé obci. Služby budou fungovat lépe, pokud budou mít jednotné rozhraní a logiku a občan o nich bude dobře informovaný.

Je čas začít úřad ovládat ze svého mobilního telefonu či tabletu. Otevřená data v obcích musí být dostupná každému. Podpoříme vytvoření nového informačního systému obce tak, aby byl kontakt s úřadem co nejpříjemnější a v maximální míře vyřízen přímo z domova.

 • Moderní způsob komunikace s úřady – je čas služby slučovat a propojovat. Na úřad by měl mít každý přístup online z domova, stejně tak mít možnost platit poplatky převodem na účet.
 • Snížení byrokracie a zbytečného papírování – zasadíme se o to, aby obec zajistila všechny dostupné formuláře na svých webových stránkách. Formuláře musí být srozumitelné a bez zbytečných údajů.
 • Otevřená data v obcích dostupná každému – veřejná data, která jsou bezplatně poskytována občany nebo podnikatelskými subjekty a která jsou zpracovávána a uchovávána díky veřejné investici, budou volně k dispozici i pro komerční využití.

 

Výdaje pod kontrolou

aneb investujeme a nezadlužujeme

Prosazujeme povinné zveřejňování soutěží a smluv bez výjimek. Chceme odpovědné investice v obcích a úsporné hospodaření – neprojídáme obecní rozpočty, ale rozumně investujeme do infrastruktury města. Nevyčerpané peníze z obecních či státních peněz by se měly uschovat do rezervních fondů města a využít pro jiné smysluplné účely.

Nemáme právo zadlužovat naše děti a ohrozit tak jejich budoucnost, stejně jako neodpovědně zadlužovat naše obce. Je proto zásadní generovat vyrovnané příjmy i výdaje obce, které budou moci občané lépe kontrolovat.

 • Průhledná obec bez korupce – je nezbytné všechny soutěže důsledně zveřejňovat, stejně tak i znění smluv a průběžné čerpání rozpočtu. Limity pro vícepráce pak nesmějí otevírat prostor pro korupční jednání.
 • Odpovědné investice v obcích a úsporné hospodaření – obecní rozpočty nesmí plýtvat penězi na zbytečné projekty, ale rozumně být investovány do infrastruktury obce.
 • Vyrovnaný obecní rozpočet – je pro nás zásadní mít vyrovnané příjmy i výdaje obce, tudíž je nezbytné mít transparentní účet a přehledný a plně zveřejněný rozpočet do úrovně jednotlivých položek. Jen tak bude pro občany jednoduše pochopitelný. Stejně tak je třeba spravedlivě rozdělovat investiční výdaje mezi naše tři obce.

 

Moderní infrastruktura

aneb kvalita rozhoduje

Obec a pod ní spadající organizace musí fungovat maximálně transparentně, stejně tak i veřejné zakázky týkající se dopravní výstavby. Jsme proti zadávání zakázek bez výběrových řízení, a to ani zakázek malého rozsahu. Podporujeme volnou podnikatelskou soutěž.

 • Veřejná kontrola výstavby dopravní infrastruktury – veřejné zakázky týkající se dopravní výstavby musí fungovat transparentně a občané by měli mít přístup ke všem smlouvám, které se výstavby týkají.
 • Efektivní dopravní obslužnost obce – při plánování a výstavbě nových infrastruktur budeme počítat se specifikem maší obce tak, aby doprava odpovídala potřebám.
 • Podpora cestovního ruchu – podpoříme budování naučných stezek a cyklotras za účelem zvýšení dostupnosti a zajímavosti obecních míst.

 

Důstojný život v obci

aneb pomoc mladým a potřebným

Je čas otevřít obce lidem s handicapem skrze úpravy veřejných prostor a bezbariérové přístupy na úřad. Je třeba lépe pečovat o seniory, poskytovat jim služby jakými je např. rozvoz jídla, doprava starších lidí skrze “senior taxi”, to vše za přijatelně nízké ceny. Podporujeme též organizování příměstských táborů i služby pro znevýhodněné děti.

Chceme s pomocí státních programů zajistit dostupné bydlení pro zaměstnance školy a dostat na všechny stupně školy kvalitní personál. Plánujeme též podporovat výuku cizích jazyků formou zahraničních výjezdů žáků. Budeme požadovat navýšení finančních prostředků do regionálního školství.

 • Podpora služeb zabývajících se léčbou a péčí o seniory jako je rozvoz jídla pro seniory, kteří žijí doma, za přijatelně nízké ceny.
 • Rozvíjení různých typů sociálních služeb jako jsou terénní služby, paliativní péče, odlehčovací služby, domácí péče, či dálkového sledování zdravotního stavu s možností zapojení i soukromého sektoru. V rámci dostupnosti sociálních služeb podpoříme projekty zapojující studenty rehabilitace či sociální práce v rámci terénních služeb.
 • Podpora zakládání dětských skupin v obcích – přinese výhody jak pro rodiny, tak i zřizovatele, protože zřízení skupiny je jednodušší než vytvoření míst v mateřských školách.
 • Podpora komunitních center, mateřských center a klubů pro seniory.
 • Vytvoření nízkoprahových center pro děti a mládež, zavedení příměstských táborů, podpora služeb pro znevýhodněné děti (např. bezplatné doučování, za pomoci neziskového sektoru či zapojení dobrovolníků).

 

Kultura především

aneb podpora kulturního života v obcích a městech

V našem chápání nepředstavuje kultura pouze výdaj, ale je také velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru a potenciálním významným zdrojem příjmů. V rámci naší kulturní politiky vytvoříme otevřený prostor, kde se budou moci svobodně uplatnit kreativita i tvůrčí schopnosti obyvatel našich měst a obcí nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělávání, služeb a drobného podnikání.

Zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu, podpoříme knihovny, galerie i dobrovolnické spolky a postupně odstraníme byrokratické překážky, které těmto organizacím znepříjemňují život.

 • Podpora místních knihoven a galerií – komunitní život v obcích je důležitou součástí jejího fungování, proto je třeba kulturní vyžití podporovat nejen v rámci měst a obcí, ale i regionálním a celostátním významu. Do tohoto spadá nejen podpora živého umění a ochotnických divadel, tak i podpora pěveckých sborů a jejich významu, stejně tak upozorňování na význam matrikářů v obci.
 • Zvýšení prestiže tradičních církví spoluprací v oblasti kultury, vzdělávání a sociálních služeb.
 • Grantová podpora začínajících umělců a zavedení architektonických soutěží.
 • Podpora místních a regionální sportovních klubů – zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu a jejich důslednou veřejnou kontrolu. Zlepšíme existující kontrolní mechanismy státního financování sportu a budeme pečlivě hlídat transparentnost a společenskou návratnost všech vynaložených prostředků.
 • Podpora dobrovolnických spolků – funkční spolková činnost v malých obcích i městech znamená podporu mladých lidí a přispívá k jejich vztahu k samotné obci.